Tên khóa: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng/Tên lớp: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (22/7/2021 - 26/8/2021) 

Mã lớp: LDQL_CapPhong_2021_Lop3

Quản lý lớp:  Ths. Vũ Thị Hằng - Học viện Phụ nữ Việt Nam ; ĐT: 0986506696; hangvt@vwa.edu.vn


Tên khóa: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng/Tên lớp: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (10/7/2021 - 27/8/2021) 

Mã lớp: LDQL_CapPhong_2021_Lop2

Danh sách lớp (file đính kèm)

Quản lý lớp:  Ths. Nguyễn Văn Tòng, Trung tâm BDCB - Học viện Phụ nữ Việt Nam ; ĐT: 0976043763; Email: tongnv@vwa.edu.vn


Tên khóa: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng/Tên lớp: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (11/6/2021 - 23/7/2021) (Lớp 1)

Mã lớp: LDQL_CapPhong_2021 (Lớp 1)

Danh sách lớp (file đính kèm)

Quản lý lớp:  Ths. Trần Thị Hoan, Trung tâm BDCB - Học viện Phụ nữ Việt Nam ; ĐT: 0983 122 281; Email: hoantt@vwa.edu.vn