KHóa học giới thiệu cách sử dụng hệ thống LMS trên Moodle

Gồm các nội dung

- Tạo lớp học

- Quản trị lớp học: thêm tài nguyên, tài liệu, danh sách

- Tổ chức điểm danh, kiểm tra

- Xuất các báo cáo

- Kết hợp với Microsoft Teams