BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 2021


- Triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển Học viện (2021-2025)

- Sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021

Kỹ năng viết bài báo khoa học quốc tế

Giảng viên: PGS, TS.GVCC Giang Thanh Long, Đại học Kinh tế Quốc dân, Ha nội