Sinh viên kích hoạt ca thi tại đây

https://zoom.us/j/7233736467?pwd=WjkwSzcvZlJMSDEyWDJ6Q0VwYXVGdz09