Các chức năng kiểm soát của Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng