Tài chính công ty là sự hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty cổ phần trong khuôn khổ pháp luật cho phép


Bên trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp của công ty cổ phần là các quan hệ kinh tế.


Bao gồm: (1) Quan hệ tài chính giữa công ty với Ngân sách nhà nước (thuế thu nhập doanh nghiệp); 

(2) Quan hệ tài chính giữa công ty với các chủ thể khác trong việc góp vốn, vay vốn, cho vay vốn, tài trợ vốn…;

(3) Quan hệ tài chính trong nội bộ công ty, như việc phân phối lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần, giữa công ty cổ phần với người lao động trong công ty…