Học phần Hành vi con người và môi trường xã hội nâng cao bao gồm 5 phần lý thuyết và 5 phần ôn tập. Học phần giúp học viên có kiến thức cơ bản về: (1)tính phổ biến trong hành vi con người qua các giai đoạn phát triển; (2)tính đặc trưng của hành vi con người thể hiện qua các học thuyết liên quan như thuyết đa văn hóa, thuyết động năng tâm lý, thuyết nhận thức, thuyết hành vi, thuyết nữ quyền, thuyết quan hệ văn hóa, thuyết xu thế, thuyết tâm lý học bản ngã...; (3)bối cảnh văn hóa xã hội trong sự phát triển của con người; (4) các nền tảng thần kinh sinh học của sự phát triển con người cùng với những rối loạn hành vi liên quan đến nền tảng thần kinh sinh học; (5) chính sách xã hội thông qua đời sống con người. Từ đó, vận dụng được kiến thức để giúp đỡ và hỗ trợ thân chủ trong hoạt động trong thực tiễn công tác xã hội.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI4MDI5NmItMDA1OC00YjM2LWEyNzAtYjk1OTA2ZGFkMjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1ea4557-ac25-41fe-9da9-089970695a61%22%2c%22Oid%22%3a%22e9e99391-c04d-4fbc-8026-4d0a34ae4d6a%22%7d Từ